CM Peiteado e cosmética capilar

Familia: Imaxepersoal                                                                          "Información sobre Admisión e Matrícula"

Sistema educativo: LOE

Grao: Medio

Horas: 2000

Código: MIMP02

 

Que se aprende a facer?

A competencia xeral deste título consiste en realizar o coidado e o embelecemento do cabelo, a estética de mans e pés e o estilismo masculino, así como comercializar servizos e venda de cosméticos, cumprindo os protocolos de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?

Este profesional exerce a súaactividade en empresasimaxepersoal dedicadas aos procesos de peiteado de uso social, onde desenvolve tarefas de prestación de servizos, comercialización, aprovisionamento,calidade, protección fronte a riscos e control de efluentes e residuos. Adoitan actuar por conta allea, integrándose en equipos de traballo con persoas cun nivel de cualificación igual, inferior ou superior.

 

Que ocupacións se desempeñan?

Peiteador/ora, barbeiro/a, técnico/a en coloracións capilares, técnico/a en cambios de forma do cabelo, técnico/a en corte de cabelo, técnico/a en postizaría, técnico/a en manicura, técnico/a en pedicura, técnico/a ou axente comercial de empresas do sector, recepcionista en empresas de peiteado, demostrador/ora de equipamentos, cosméticos e técnicas de peiteado.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso

Código

Módulo profesional

 

Horas

Períodos semanais

MP0849

Análise capilar

 

107

4

MP0844

Cosmética para peiteado

 

160

6

MP0636

Estética de mans e pés

 

107

4

MP0851

Formación e orientación laboral

 

107

4

MP0640

Imaxe corporal e hábitos saudables

 

133

5

MP0848

Peiteado e estilismo masculino

 

80

3

MP0842

Peiteados e recollidos

 

266

10

MP0846

Cambios de forma permanente do cabelo

 

87

5

MP0843

Coloración capilar

 

210

12

MP0852

Empresa e iniciativa emprendedora

 

53

3

MP0853

Formación en centros de traballo

 

410

 

MP0643

Márketing e venda en imaxepersoal

 

70

4

 

Que título ou acreditación se obtén?

Título de Técnico en Peiteado e cosmética capilar.

  

A que outrosestudos se pode acceder?

Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelatoelixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.

 

              "Información sobre Admisión e Matrícula"