FP Dual CM Mantemento Electromecánico

FP DUAL nas empresas  AMG, COREN, ASCENSORES SCHINDLER E TECGLASS

           "Información sobre Admisión e Matrícula"

 

Familia: Instalación e Mantemento

Sistema educativo: LOE

Grao: Medio + 1 Módulo do CM Mecanizado

Horas: 2000 CM+314  CM Mecanizado

Código: ZMIMA03

 

Que se aprende a facer?

Montar e manter maquinaria e equipamento industrial e liñas automatizadas de produción, de acordo coas normas e os regulamentos establecidos, seguindo os protocolos de calidade, de seguridade e de prevención de riscos laborais e respecto polo ambiente.

 

 En que ámbitos se traballa?

En empresas, maioritariamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento ou instalacións de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas, por conta propia ou allea.

  

Que ocupacións se desempeñan?

Mecánico/a de mantemento; montador/ora industrial; montador/ora de equipamentos eléctricos; montador/ora de equipamentos electrónicos; mantedor/ora de liña automatizada; montador/ora de bens de equipamento; montador/ora de automatismos pneumáticos e hidráulicos; instalador/ora electricista industrial; electricista de mantemento e reparación de equipamentos de control, medida e precisión.

  

Cales son os módulos deste ciclo? 

Curso

Código

Módulo profesional

 

Horas

 

Períodos semanais

(Setembro a Marzo)

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

 

240

  

8

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

 

240

 

8

MP0956

Formación e orientación laboral  

 

107

 

5

MP0949

Técnicas de fabricación

 

240

 

8

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

 

133

 

4

MPI996

Lingua estranxeira profesional I

 

53

 

3

MP0957

Empresa e iniciativa emprendedora

 

53

 

3

MP0955

Montaxe e mantemento de liñas automatizadas

 

175

 

7

MP0958

Formación en centros de traballo

 

410

   

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

 

192

  8

MP0953

Montaxe e mantemento mecánico

 

210

  7

MP0002

Mecanizado por Control Numérico (CNC)

 

314

  8

MPI997

Lingua estranxeira profesional II

 

53

 

3

 

 Que título ou acreditación se obtén?

 Título de Técnico en Mantemento Electromecánico+ Oferta parcial CM Mecanizado

 

 A que outros estudos se pode acceder?

Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior

Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura.

 

          "Información sobre Admisión e Matrícula"