Cuarto ESO

Segundo a LOMLOE (novo no curso 2023-2024):
  
Materias Troncais                       Lingua Castelá e Literatura 
Lingua Galega e Literatura
Xeografía e Historia
Matemáticas 
Educación física
1ª Lingua estranxeira: Inglés
 Elixir bloque                                 

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Economía

Latín

Formación e orientación personal e profesional

Tecnoloxía

  
Elixir 1 Relixión
Valores sociais e cívicos

 

Elixir 1 Filosofía
Oratoria
2ª Lingua estranxeira Francés
2ª Lingua estranxeira Portugués
   
Elixir 1 Música 
Expresión artística

Dixitalización

En castelán         en Inglés