Terceiro ESO

 Segundo a LOMLOE (novo no curso 2022-2023):
 
Materias Troncais Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura
1ª Lingua estranxeira: Inglés
Matemáticas 
Xeografía e Historia
Educación Física

 

Materias Específicas Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
Educación en Valores Cívicos e Éticos
Educación Plástica, Visual e Audiovisual
Música
Elixir 1 Relixión
Proxecto Competencial

  

Materias optativas

Elixir 1

 

Francés
Portugués
Cultura Clásica
Educación Dixital en castelán
Educación Dixital en inglés