Primeiro BACHARELATO

Segundo a LOMLOE (novo no curso 2022-2023):
 

Troncais

3h   Lingua galega e literatura I
3h  Lingua castelá e literatura I
3h  Primeira lingua estranxeira I: Inglés
3h   Filosofía
3h   Educación física    

 

Elixir unha

1h   Relixión
1h  Valores éticos

 

HUMANIDADES C. SOCIAIS CIENCIAS
 Latín 

Matemáticas aplicadas I

Matemáticas I
Grego Economía Física e química

   Elixir unha:

Historia do mundo contemporáneo

Literatura Universal

     Elixir unha:

Historia do mundo contemporáneo

Literatura Universal

Elixir unha:

Bioloxía e xeoloxía

Debuxo técnico I

Tecnoloxía e Enxeñería I

 

Optativas Elixir unha:
  Anatomía aplicada
  Antropoloxía
  Cultura científica
  2ª L.E. Francés
  2ª L.E. Portugués
  Linguaxe e práctica musical
  Literatura galega so s. XX e da actualidade
  TIC I
  Debuxo artístico